نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

دانشگاه محل خدمت

 مرتبه علمی

رشته تحصیلی

فرهاد حسین زاده لطفی

دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استاد تمام

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات

رضا توکلی مقدم

دکترای تخصصی

دانشگاه تهران

استاد تمام

مهندسی صنایع

فریدون رهنمای رودپشتی

دکترای تخصصی

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشیار

مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی و حسابداری

ابراهیم عباسی

دکترای تخصصی

دانشگاه الزهرا

دانشیار

مدیریت بازرگانی- حسابداری مالی

صدیق رئیسی

دکترای تخصصی

آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشیار

مهندسی صنایع

پرویز سعیدی

دکترای تخصصی

آزاد اسلامی واحد علی­آباد کتول

دانشیار

حسابداری

مجید زنجیردار

دکترای تخصصی

آزاد اسلامی- وحد اراک

دانشیار

مدیریت مالی

منصور گرگز

دکترای تخصصی

آزاد اسلامی واحد گرگان

دانشیار

حسابداری

حسین دیده­خانی

دکترای تخصصی

آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

استادیار

مهندسی صنایع- بهینه سازی

علی ذبیحی

دکترای تخصصی

آزاد اسلامی واحد ساری

استادیار

حسابداری