نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

رئیس همایش

 

دکتر حسین دیده خانی

دبیر علمی

 

دکتر فرهاد سنچولی

دبیر اجرایی