جدول زمانبندی همایش:

 

زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات
آخرین مهلت ارسال مقالات
متعاقبا اعلام میشود
اعلام نتایج داوری
 
تاریخ برگزاری همایش